Všetky príspevky KlaudiaBanaiova

Think Visegrad Fellowship – Call for proposals 2021

About: Think Visegrad is a think tank plat­form for struc­tured dia­logue on issues of strate­gic regional impor­tance. The plat­form aims to ana­lyze key issues for the Visegrad Group (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia), and pro­vides rec­om­men­da­tions to the gov­ern­ments of Visegrad Group (V4) coun­tries, the annual pres­i­den­cies of the Group, and the International Visegrad Fund. In addi­tion, Think Visegrad pro­vides vis­it­ing fel­low­ships to non-Visegrad expert fel­lows. Think Visegrad was estab­lished in 2012 by eight V4 think tanks with coor­di­nat­ing abil­i­ties. This so-called core net­work, how­ever, remains open to coop­er­a­tion with other think-tanks from all V4 coun­tries. Think Visegrad is funded by the International Visegrad Fund.

Eight vis­it­ing fel­low­ships will be avail­able for Autumn or Winter of 2021. Each of the core net­work think tanks (see list below) will host one non-V4 expert fel­low. Each selected vis­it­ing fel­low will have the oppor­tu­nity to take part in the institute’s activ­i­ties for a period of up to eight weeks. During this period, each fel­low will be expected to develop a pol­icy paper and deliver one pub­lic pre­sen­ta­tion on a pre-agreed topic. A lump sum of €3,000 will be given to each selected vis­it­ing fel­low to cover all nec­es­sary costs and expen­di­tures related to his or her stay at the host­ing insti­tute (e.g. lodg­ing and local trans­port). Each fel­low will also be respon­si­ble for pay­ing all taxes and related fees, includ­ing health and social insur­ance, from this amount. Think VisegradV4 Think Tank Platform will cover the cost of travel to the host­ing insti­tute for the vis­it­ing fellow.

Topics: Fellowships are avail­able in all areas of research in polit­i­cal sci­ence, inter­na­tional rela­tions and eco­nom­ics. Chosen top­ics should com­ple­ment the research focus of the host­ing insti­tute, and there­fore the appli­cants are highly rec­om­mended to check the institute’s web­site before sub­mit­ting an application.

Duration: The dura­tion of fel­low­ships varies from 6 to 8 weeks (based on agree­ment with the host­ing institute).

Hosting insti­tutes:

Eligibility: Expert fel­lows from non-Visegrad coun­tries with at least five years’ experience in their field of research are eli­gi­ble. Preference will be given to appli­cants who have already made a sig­nif­i­cant con­tri­bu­tion in their field. Fellows who already conducted the Think Visegrad Fellowship in the past are not allowed to participate again and their applications will be automatically dismissed.

Deadline: Application dossiers con­sist­ing of the application form, struc­tured CV (includ­ing the list of pub­li­ca­tions) and a moti­va­tion let­ter (max­i­mum 300 words) are to be sub­mit­ted to thinktank@sfpa.sk by August 15, 2021.

Please note that due to the COVID-19 pandemic the travel restrictions may change. Under such terms, your fellowship may be rescheduled or cancelled. For more information please visit: http://think.visegradfund.org

See also: https://think.visegradfund.org/fellowship/

Slovak-Taiwan 1.5 Track Dialogue (Summary & Recommendations)

Slovak-Taiwan 1.5 Track Dialogue (Summary & Recommendations) PDF

Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií (CEIAS) a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) zorganizovali v januári 2021 historicky prvé stretnutie slovensko-taiwanského 1.5 Track Dialogue. Išlo o stretnutie tvorcov politík a mimovládnych expertov s cieľom diskutovať o aktuálnych naliehavých problémoch a ich riešeniach, ako aj možnosti vzájomnej spolupráce na týchto témach.

Diskusia bola zameraná na dve témy – narušenie a odolnosť globálnych dodávateľských reťazcov a šírenia dezinformácií a ďalších hybridných hrozieb.

Nasledujúci text je zhrnutím diskusie ako ju vníma CEIAS a SFPA. Všetky informácie sú prezentované bez uvedenia konkrétnej osoby, organizácie alebo vládneho orgánu.

Digitálna transformácia pre udržateľný rozvoj: ako sme predsedali OECD

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a podporou Národnej banky Slovenska vydalo publikáciu s názvom Digitálna transformácia pre udržateľný rozvoj: ako sme predsedali OECD. Autorkou publikácie je Ingrid Brocková, v súčasnosti štátna tajomníčka MZVEZ a v čase slovenského predsedníctva v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v roku 2019, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR a stála predstaviteľka SR pri OECD.

Otvoriť publikáciu kliknutím na obrázok👇

,,Publikácia, ktorú som sa rozhodla napísať a ktorú vám predkladám, je snahou o zachytenie celého procesu predsedníctva – od prvotnej myšlienky až po realizáciu a výstupy zasadnutia ministrov. Vychádza z množstva mojich rokovaní i z osobných zápiskov. Verím, že bude príspevkom k inštitucionálnej pamäti slovenskej diplomacie, no aj osvetou o činnosti organizácie, ktorá je nám predovšetkým inšpiráciou pri tvorbe sektorových politík.“

Ingrid Brocková


Predsedať zasadnutiu Rady OECD na ministerskej úrovni (MCM) znamená riadiť činnosť organizácie počas celého roka. Kľúčovou zodpovednosťou predsedajúcej krajiny je strategicky zvoliť tému predsedníctva a takticky prizvať k užšej spolupráci dve podpredsednícke krajiny – v našom prípade Kanadu a Kórejskú republiku. Slovenské predsedníctvo si zvolilo tému Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy, tému uchopiteľnú pre všetky členské krajiny, s pozitívnym naratívom, skôr spájajúcu než rozdeľujúcu členské krajiny vzhľadom na širší geopolitický kontext.

Podujali sme sa predsedať OECD ambiciózne. Najreprezentatívnejším vyjadrením tejto ambície bol zrejme cieľ prijať spoločné ministerské vyhlásenie. Dosiahnutie konsenzu na ministerskom vyhlásení malo teraz ešte väčší význam, keďže v predchádzajúcich dvoch rokoch sa nepodaril. Druhou dôležitou ambíciou bolo dosiahnuť konkrétne, hmatateľné výstupy MCM 2019 v podobe odporúčaní a správ, ktoré nastavujú globálne štandardy na tvorbu politík, prioritne v oblasti digitálnej transformácie. Uspeli sme na oboch frontoch. Predsedajúce trio, aj napriek neľahkej geopolitickej situácii a narúšaniu multilateralizmu, dosiahlo zhodu na ministerskom vyhlásení MCM, ktoré bolo doplnené o podrobnejšie vyhlásenie predsedajúcej krajiny. Krajiny dosiahli všeobecný konsenzus v oblastiach umelej inteligencie, digitálneho zdaňovania, konkurencieschopnosti, v oblasti digitálnej bezpečnosti, súkromia a ochrany osobných údajov, v oblasti digitálnych inovácií pre kvalitnejší život spoločnosti, ako aj globálnych vzťahov.
Ingrid Brocková

Ak by ste mali záujem o tlačenú verziu tejto publikácie, kontaktujte nás do 15. februára 2021 na e-mailovej adrese sfpa@sfpa.sk. Publikáciu ponúkame zdarma.

Elektronická verzia dostupná taktiež zdarma tu: Digitálna transformácia pre udržateľný rozvoj: ako sme predsedali OECD

Zelená doprava v krajinách V4: dosiahnuté výsledky a ciele na rok 2030

Online workshop, 22. januára, 10:00 – 12:30

Už tento piatok organizujeme v rámci spoločných aktivít think-tankov krajín Vyšehradskej skupiny – REKK (Maďarsko), AMO (Česká republika), RC SFPA (Slovensko) a Jagelovský inštitút (Poľsko) online workshop o udržateľnej doprave.

Cieľom workshopu je porovnať skúsenosti krajín V4 v oblasti zelenej dopravy a rozvoja elektromobility. Na workshope zaznejú nasledovné témy:

  • Železničná doprava ako súčasť európskej zelenej dohody v regionálnom kontexte
  • Komparatívny prístup k plánom ekologickej dopravy v krajinách V4 na základe cieľov do roku 2030
  • Elektromobilita v krajinách V4 – hlavné výzvy

Hlavní rečníci:

  • Zbigniew Gryglas, štátny tajomník, Ministerstvo štátnych aktív, Poľsko
  • Szymon Byliński, riaditeľ odboru pre elektromobilitu a vodík, poľské Ministerstvo klímy a životného prostredia
  • Márk Alföldy-Boruss, vedúci oddelenia, maďarské Ministerstvo inovácií a technológií
  • Edit Szilágyiné Bátorfi, výkonná riaditeľka, Medzinárodný vyšehradský fond
  • Paweł Wróbel, predseda, Gate Brussels
  • Marcin Roszkowski, predseda, Jagelovský inštitút

Celý program nájdete TU a 👇

Workshop sa uskutoční v anglickom jazyku. Účasť je bezplatná, prosíme, registrujte sa vopred na adrese: oravcova@sfpa.sk