Verejné obstarávanie

Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Skratka názvu: RC SFPA
Sídlo: Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava
IČO: 36077534
DIČ: 2021792025
Nie sme platcami DPH

Štatutárny zástupca: Doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc., riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Benč, projektový manažér
Kontaktná adresa: RC SFPA, n.o., kancelária Prešov, Hlavná 11, 080 01 Prešov
Tel./fax: +421 51 772 10 18
Telefón: +421 907 939 905
e-mail: benc@sfpa.sk


Výzvy na predkladanie ponúk

 

IDENTITA GAMCON

UDRZIAVANIE WEBOVEJ STRANKY 1

Working Group Regional Development - 1. round

Working Group - Education and Culture - 1. round

Working Group - Youth and Sport - 1. round

Working Group - Social Infrastructure -  2. round

Working Group - Education - 2. round

Year Round School - CIVIL ENGAGEMENT

Year Round School - CONFIDENCE BUILDING

Year Round School - PROJECT WRITING & MANAGEMENT

Year Round School - VOLUNTEERING

—–

Ubytovanie 2188

Strava účastníci

Preprava účastníkov

Ubytovanie 2844

Publikácie

Propagačné materiály 2844

Tlačiarenské služby 2844

Prenájom miestnosti s tlmočníckym zariadením

Tlmočenie na podujatiach a preklad textov do publikácií

Preprava účastníkov minibusom (zrušené)

Tlmočenie a preklady textov - CBC01017

Preprava účastníkov minibusom (zrušené)

Spiatočné – obojsmerné letenky pre projektový tím a expertov (zrušené)

Informačné a smerové tabule

Organizácia výskumných stáží

Webstránka  - CBC01018

Propagačné materiály - CBC01018

Webstránka  - CBC01017

Rozvrhnutie a tlač publikácií CBC01014

Preprava účastníkov minibusom

Externé expertízy

Ubytovanie účastníkov a lektorov na podujatiach

Nákup techniky a nástrojov - CBC01018 (zrušené)

Externá expertíza pre výskum - CBC01017

Nákup techniky a nástrojov - CBC01018


Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

 

Súhrnné správy sú dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/10841


Zmluvy a objednávky

 

Ubytovanie 2188

Strava účastníci

Preprava účastníkov

Publikácie

Tlačiarenské služby 2844

Ubytovanie účastníkov a lektorov na podujatiach

Prenájom miestností a tlmoč. zariadenie + Strava a občerstvenie

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - Tlmočenie

Zmluva o poskytnutí služieb - Propagačné materiály

Zmluva o poskytnutí služieb - Webstránka

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - Tlmočenie a preklady textov

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - Organizácia výskumných stážií

Zmluva o poskytnutí služieb - Informačné a smerové tabule

Zmluva o poskytnutí služieb - Webstránka CBC01018

Zmluva o poskytnutí služieb - Propagačné materiály CBC01018

Zmluva o poskytnutí služieb - Webstránka CBC01017

Zmluva o poskytnutí služieb - Rozvrhnutie a tlač publikácií CBC01014

Zmluva o poskytnutí služieb - Externé expertízy

Zmluva o poskytnutí služieb - Ubytovanie účastníkov a lektorov na podujatiach

Zmluva o poskytnutí služieb - Preprava účastníkov minibusom CBC01018

Dodatok č. 1 k Ramcovej dohode c. Z201617407_Z_spiatocne obojsmerne letenky_CBC01018

Zmluva o dodávke tovarov - nákup techniky a nástrojov