Medzinárodný krízový manažment (MKM)

Zmena globálneho a regionálneho bezpečnostného prostredia si nevyhnutne vyžaduje adekvátnu reakciu zo strany nielen národných štátov, ale aj medzinárodných organizácií aktívnych v oblasti medzinárodného krízového manažmentu. Projekt MKM je zameraný na výskum civilných a vojenských aspektov krízového manažmentu, a rovnako aj nových a klasických prístupov k riešeniu konfliktov s primárnou orientáciou na krízové javy v rámci EÚ a jej susedstva.

Cieľom projektu je oživenie verejnej debaty o MKM v slovenskom a stredoeurópskom priestore, nadviazanie na už existujúce výstupy  a v neposlednom rade priniesť aktualizovaný kvalitatívny a kvantitatívny pohľad na danú problematiku.

Projekt MKM je štruktúrovaný do nasledovných troch úrovní výskumu:

  • Interinštitucionálne vzťahy medzi EÚ, NATO a OBSE
  • V4 a medzinárodný krízový manažment
  • Slovenská republika a medzinárodný krízový manažment

Výskum je realizovaný s podporou Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí SR, International Visegrad Fund, Friedrich Ebert Stiftung, NATO Science for Peace and Security, Veľvyslanectva USA v Bratislave a Veľvyslanectva Fínska v Bratislave.

Realizované podujatia:

ARW: Best Practices and Lessons Learned in Conflict Management: NATO, OSCE, EU and Civil Society