Národný konvent o EÚ v Gruzínsku

Projekt sa zameriava na funkčnosť a udržateľnosť platformy na inštitucionalizovanú verejnú diskusiu o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít Gruzínska na rokovania o vstupe do EÚ – Národný konvent o EÚ v Gruzínsku.

Cieľom projektu je pokračovať v zapájaní širšej odbornej verejnosti zo všetkých segmentov spoločnosti do tvorby národných pozícií v agende európskej integrácie; transfer slovenského know-how z politickej, ekonomickej a spoločenskej transformácie; ako aj udržanie interaktívneho informačného zdroja o európskej integrácii.

V rámci projektu sa počíta s pôsobením troch pracovných skupín zameraných na konkrétne témy: PS I: Energetická bezpečnosť, PS II: Mládež, PS III: Strategická komunikácia (externý rozmer),. V rámci projektu bude zrealizovaných celkovo 15 zasadnutí PS a 1 plenárne zasadnutie. Zapojením širokého spektra expertov projekt prispeje k ďalšiemu budovaniu odborných kapacít vládnych i mimovládnych organizácií, k intenzifikácii ich vzájomného dialógu, tiež k prehĺbeniu bilaterálnej spolupráce medzi Gruzínskom a SR. Súčasťou projektu bude aj pobyt 8 expertov z Gruzínska v SR.

Popri samotných zasadnutiach pracovných skupín, na ktorých sa zúčastnia aj experti zo SR, budú kľúčovými výstupmi projektu čiastkové sektorové odporúčania pre vládu a ich zverejnenie v elektronickej podobe ako aj finálne strategické a koncepčné dokumenty pre vládu Gruzínska, ktoré budú navyše zverejnené na webovej stránke (podstránka partnera) a konte na facebook-u, tiež mediálna prezentácia projektu a eurointegračného procesu a v neposlednom rade tiež tím schopný dlhodobo implementovať ciele projektu.

Projekt je financovaný zo zdrojov SlovakAid.

Viac informácií o projekte a projektových aktivitách môžete nájsť tu.