Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie centrum (SUREC)

surecCB

Projekt nadväzuje na dlhoročnú výskumnú a vzdelávaciu činnosť lídra projektu (Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku – RC SFPA, n.o. so sídlom v Bratislave a s pobočkou v Prešove, Slovensko) a jednotlivých partnerov projektu (Národný inštitút strategických štúdií – NISS Kyjev a Užhorod, Ukrajina; Nórsky inštitút pre medzinárodné vzťahy – NUPI Oslo, Nórsko; a FSEV Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko). Predovšetkým vychádza z realizovaného projektu „Partnerstvo pre európsku integráciu Ukrajiny: Podpora verejnej diskusie o EÚ“ realizovaného na území Ukrajiny v rokoch 2004-2005 za podpory Slovak Aid a Veľvyslanectva Veľkej Británie a Severného Írska v SR a tiež z viacerých medzinárodných projektov RC SFPA, n.o. a NISS zameraných na monitoring vízového režimu a vonkajšej hranice EÚ s Ukrajinou.

Projekt je realizovaný od augusta 2009 do apríla 2011. Celkový rozpočet projektu je 469.960,- EUR. Tento projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej reppubliky. Podporované grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

Projekt reaguje na 6 kľúčových problémov:

1) Meniace sa vzťahy EÚ/EHP-Ukrajina: perspektíva členstva Ukrajiny v EÚ je veľmi vzdialená. Ukrajina sa snaží o tzv. posilnené partnerstvo s EÚ, ktoré by jej prinieslo viac benefitov ako ponúka doterajšia politika EÚ voči Ukrajine. Avšak zatiaľ Ukrajina aj kvôli politickej nestabilite aj kvôli absencii znalostí nedokázala realizovať potrebné reformy, ktoré by ju priblížili k EÚ. Zároveň je potrebné pomôcť Ukrajine na jej ceste do ďalších významných medzinárodných zoskupení ako je napr. do OECD a NATO. Významným aktuálnym problémom je aj vybudovanie Schengenskej hranice a riešenia jej negatívnych dopadov na cestujúcich, prihraničné regióny či vzájomnú spoluprácu aktérov na mnohých úrovniach.

2) Problematické vzťahy SR-Ukrajina: potenciál spolupráce výrazne presahuje doterajší reálny stav vzájomných vzťahov. Vzájomný obchod medzi SR a Ukrajinou je 4-krát nižší v porovnaní s inými slovenskými susedmi (v porovnaní s ČR dokonca 11-krát nižší). Ukrajinci sú až 30 štátom v rebríčku turistov navštevujúcich SR, hoci sme priamymi susedmi. A vzájomné vzťahy sú traumatizované aj inými nezhodami či problémami počnúc energetickou krízou, situáciou na spoločnej hranici (napr. vydávanie víz, nefungujúci malý pohraničný styk, pašovanie citlivých komodít, otázka skenera na železničnom priechode a mnohé iné), čo výrazne zhoršuje vzájomné vzťahy.

3) Nedostatočne rozvinutá cezhraničná spolupráca a regionálny rozvoj v prihraničnom území: prihraničné územie SR s Ukrajinou patrí medzi sociálne a ekonomicky medzi najzaostalejšie oblasti v rámci Európy s pretrvávajúcimi negatívnymi trendmi (vymierajúce dediny, vysoká nezamestnanosť, absencia investícií, havarijná situácia v oblasti infraštruktúry a pod.). Cezhraničná spolupráca je výrazne obmedzená a problémom je aj absencia spoločného programovania regionálneho rozvoja celej cezhraničnej oblasti.

4) Nedostatočné výskumné a vedecké kapacity: napriek jestvujúcej štruktúre vysokých škôl i jestvujúcim štruktúram v oblasti regionálneho rozvoja absentuje na Slovensku i na Ukrajine inštitúcia, ktorá by realizovala pravidelný a nezávislý výskum slovensko-ukrajinských vzťahov a problémov a to predovšetkým so zameraním na prihraničné územie. Súčasne sú vedecko-výskumné aktivity v prihraničnom priestore realizované na individuálnej báze (ojedinelé práce ojedinelých vedcov/výskumníkov) s rôznorodou kvalitou vedecko-výskumných výstupov a iba s malým dosahom na aplikovanie vyskúmaných poznatkov do praxe, či do tvorby politík na národnej či európskej úrovni.

5) Problematické vzdelávanie: kvalita vzdelávania v prihraničnom území je na veľmi nízkej úrovni v porovnaní nielen s krajinami EÚ, ale aj v porovnaní s Bratislavou či Kyjevom. Napriek určitej jestvujúcej spolupráci univerzít na oboch stranách SR-UKR hranice, je táto spolupráca veľmi limitovaná a podceňovaná.

6) Nedostatočné inštitucionálne kapacity think-tankov: RC SFPA, n.o. i ukrajinský partner NISS Užhorod spolupracujú cez 15 rokov, no napriek tomu má ich spolupráca veľmi nepravidelný charakter. S výrazným nárastom agendy v posledných rokoch je nutné inštitucionalizovať túto spoluprácu, ktorá zároveň zvýši kvalitu a aplikovateľnosť výsledkov spoločného výskumu. Doterajšia spolupráca taktiež len veľmi obmedzene umožňovala týmto MVO zapájať sa do medzinárodných vedecko-výskumných štruktúr. Súčasne na úrovni prihraničných regiónov i napriek viacerým sieťovacím projektom neexistujú stabilné štruktúry pre realizáciu dlhodobých výskumných a vzdelávacích projektov zameraných na rozvoj cezhraničnej spolupráce.

Cieľ projektu

Celkovým cieľom projektu je zriadenie špeciálneho výskumného programu s názvom „Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie centrum (SUREC)“, ktorý iniciuje rozsiahle vedecko-výskumné a vzdelávacie aktivity, pravidelný politický dialóg a zdieľanie znalostí a know-how v oblastiach ako: ekonomické a sociálne reformy, regionálna a cezhraničná spolupráca a rozvoj, bezpečnosť, rozvoj demokracie a občianskej spoločnosti a iné, medzi Slovenskom a Ukrajinou avšak aj v spolupráci s Nórskom, čo posilní nielen vzájomné vzťahy medzi týmito krajinami, ale predovšetkým pomôže Ukrajine vybudovať expertné kapacity na realizáciu reforiem a nevyhnutných tiež z pohľadu integrácie Ukrajiny do medzinárodných zoskupení (EU, NATO, OECD). SUREC je a bude nezávislou inštitúciou, charakteru vedecko-výskumného a vzdelávacieho „think-tanku“, ktorý je otvoreným akejkoľvek iniciatíve pomáhajúcej rozvoju európsko-ukrajinským vzťahom.

Očakávané  dopady projektu

Kľúčovým dlhodobým dopadom projektu bude zlepšenie vzájomných vzťahov SR/EÚ/EHP a Ukrajiny, riešenie vzájomných problémov a sporov, a vzájomná koordinácia jednotlivých politík. Súčasne bude dlhodobým dopadom projektu zintenzívnenie a skvalitnenie reforiem Ukrajiny, ktoré by mali nasmerovať Ukrajiny k prosperujúcim, sociálne a politicky stabilným štátom a súčasne by ju mali nasmerovať k členstvu v EÚ a v iných medzinárodných zoskupeniach.

Ďalšie dopady projektu budú:

– vybudovanie nových a posilnenie jestvujúcich expertných kapacít Ukrajiny pre realizáciu reforiem a v prihraničnom území SR-UKR a napr. v oblasti regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce;
– zlepšenie tvorby politík na regionálnej, národnej i nadnárodnej úrovni;
– skvalitnenie a vytvorenie podmienok pre kvalitný a efektívny aplikovaný a akademický výskum v prihraničnom území SR-UKR;
– skvalitnenie vzdelávania v prihraničnom území;
– zlepšenie informovanosti odbornej i laickej verejnosti o aktuálnych otázkach a problémoch SR/EÚ-UKR vzťahov;
– utvorenie a etablovanie medzinárodnej vedecko-výskumnej siete a zapojenie slovenských a ukrajinských subjektov do celoeurópskych výskumných a vedeckých programov.

Projektové aktivity

SUREC využíva jestvujúci model práce lídra projektu (RC SFPA, n.o.), využívajúc pritom jeho aktuálne výskumné programy: Európske štúdie, Východná politika, Bezpečnosť, Hospodárska politika a rozvojová spolupráca. SUREC preberie od RC SFPA, n.o. všetky aktivity (a bude v nich pokračovať a rozvíjať) zamerané na Ukrajinu. Súčasne SUREC umožní rozvoj úplne nových doteraz nejestvujúcich vedecko-výskumných a vzdelávacích aktivít.

Samotný projekt pozostáva z „technických“ a z „operačných“ aktivít. Technické aktivity zahŕňajú:

1) Zriadenie výskumného programu SUREC.

2) Vybudovanie personálnych kapacít: v prvej fáze bude SUREC využívať výskumníkov projektových partnerov i externých expertov, neskôr plánuje výchovu i nábor vlastných (hlavne mladých) vedeckých pracovníkov.

3) Technické  vybavenie: SUREC bude využívať jestvujúcu infraštruktúru RC SFPA, n.o. v Prešove (kancelária s kapacitou pre 8 pracovníkov), no bude nevyhnutné zakúpiť kancelársku techniku.

4) Programové  zameranie: spracovanie plánu vedecko-výskumných a vzdelávacích činností SUREC a príprava vedecko-výskumných projektov.

Operačné  aktivity SUREC budú zahŕňať:

1) Pravidelný  monitoring EU(SR) – Ukrajinských vzťahov s dôrazom na 5 prioritných tém v prvých 3 rokoch existencie centra a to konkrétne: „Schengen a externá hranica EÚ“; „ENP a jej dopady na vzájomné vzťahy“; „Energetický dialóg“; „Regionálny rozvoj a cezhraničná spolupráca“; „Európska bezpečnosť, NATO a Ukrajina“.

2) Menšie výskumné projekty na rôzne témy: SUREC umožní kreovanie menších výskumných tímov, ktoré budú realizovať aplikovaný i akademický výskum na aktuálne problémy v prihraničnom území SR-UKR alebo týkajúce sa vzťahov EÚ/SR a Ukrajina.

3) Individuálny výskum a vzdelávanie: SUREC bude pre individuálnych výskumníkov (postgraduálni študenti, akademici, výskumníci z MVO a pod.) poskytovať stáže v rozsahu 1 alebo 3 mesiacov, pričom v rámci stáže bude výskumník povinný realizovať výskum v rámci zamerania SUREC a taktiež bude motivovaný k publikovaniu výsledkov jeho výskumu napr. aj v publikáciách vydávaných SUREC.

4) Publikačné  aktivity:  SUREC bude štvrťročne vydávať odborný  časopis zameraný na EU/SR-UKR vzťahy a aktuálne problémy týchto vzťahov. Súčasne bude SUREC vydávať množstvo nepravidelných publikácií súvisiacich s realizovaným výskumom či vzdelávaním.

5) Informačné  a vzdelávacie aktivity: SUREC bude koordinovať a podporovať  výmenu lektorov/učiteľov a študentov medzi partnermi projektu, pričom sa budú konať na pravidelnej báze externé prednášky na vysokých a stredných školách v prihraničnom SR-UKR území. Projekt tiež bude zahŕňať informačné kampane pre širokú verejnosť (verejné prednášky, články a správy v miestnych médiách, tlačové konferencie a pod.), vytvorenie web stránky SUREC a tiež organizáciu študentských konferencií a SUREC plánuje od roku 2009 organizovať letnú medzinárodnú univerzitu medzinárodných vzťahov so zameraním na EÚ/SR-UKR vzťahy a prioritne pre SR-UKR študentov.

6) Konferencie a semináre: SUREC bude organizovať pravidelnú výročnú konferenciu zameranú na EÚ/SR-UKR vzťahy. Ďalšie konferencie a semináre budú naviazané na jednotlivé výskumné a vzdelávacie aktivity SUREC. Cieľom je tiež iniciovať pravidelné odborné diskusné fórum pre cezhraničnú spoluprácu.


Uskutočnené podujatia

Medzinárodná konferencia: Nastavovanie priorít pre východné partnerstvo: Možnosti pre slovensko – ukrajinskú spoluprácu a vzťahy EÚ – Ukrajina
17. marec 2011 08:30
Čítať viac >

Slovensko a Ukrajina: Strategickí partneri? Budúcnosť ukrajinskej bezpečnosti z pohľadu strednej Európy
30. november 2010 08:30
Čítať viac >

Aká má byť stratégia európskej integrácie Ukrajiny
23. september 2010 09:30
Čítať viac >

Model stratégie európskej integrácie pre Ukrajinu
21. september 2010 10:30
Čítať viac >

SUREC Summer University Prešov
Júl 2010
Čítať viac >

Ukraine and The Visegrad Four: Towards a Mutually Beneficial Reletionship
13 – 14 mája 2010
Čítať viac >

Ukrajinsko-slovenské vzťahy v kontexte východného partnerstva: príležitosti a vyhliadky
21 – 22 októbra 2009
Čítať viac >

Ukrajina – náš európsky sused
28. septembra 2009
Čítať viac >

Konferencia: Priority spolupráce Slovenska a Ukrajiny na roky 2010-2015
Čítať viac >


 

Partneri

Líder projektu:

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Staromestská 6/D | 811 03 Bratislava
tel: +421 2 54433151 | fax: +421 2 54433161 |
email: benc [at] sfpa.sk | web: www.sfpa.sk

Partneri:

Nórsky inštitút medzinárodných vzťahov (NUPI)
C. J. Hambros pl. 2 D | Oslo | Nórsko
tel. +47 22994000 | fax +47 22362182 |
e-mail: internett [at] nupi.no | web: www.nupi.no

Národný inštitút strategických štúdií v Užhorode
Universytetska 21/413 | 880 17 Užhorod | Ukrajina
tel. +380 312644451 | fax +380 312644479
е-mail: uf.niss [at] gmail.com | web: www.niss.gov.ua

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Odbojárov 10/A | P.O. Box 129, 820 05 Bratislava 25
tel.: +421-2-501 17 601 | fax: +421-2-501 17 600
е-mail: juraj.buzalka [at] fses.uniba.sk | web: www.fses.uniba.sk

Financovanie:

  • Nórsky finančný mechanizmus
  • Finančný mechanizmus EHP
  • Štátny rozpočet Slovenskej republiky