Dve dekády slovensko-rakúskych vzťahov

Autori publikácie:
Dátum publikácie: 4. októbra 2013

Zoznam publikácii

2decades

Plná verzia PDF (SK) / Full PDF (DE)

Predslov

Hlavným cieľom štúdie je vyhodnotiť dosiahnuté úspechy a identifikovať otvorené otázky v bilaterálnych vzťahoch medzi Slovenskom a Rakúskom v období rokov 1993 – 2013, ako aj načrtnúť trendy v súvislosti s nadchádzajúcim obdobím. Jej ambíciou nie je ponúknuť vyčerpávajúci prehľad o všetkých iniciatívach či aktivitách realizovaných v uplynulých dvoch dekádach v slovensko‑rakúskom formáte, ale skôr upozorniť na oblasti, ktoré možno z pohľadu bilaterálnej spolupráce považovať za kľúčové.

Štúdia pozostáva zo šiestich navzájom prepojených častí, respektíve kapitol. Prvá kapitola, ktorej autorom je Simon Gruber z Veľvyslanectva Rakúskej republiky v Bratislave, hodnotí historické pozadie vzájomných vzťahov a politickú úroveň spolupráce. Ďalšie kapitoly sú vytvorené autorským tímom analytikov pracujúcich vo Výskumnom centre Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA). Autorom kapitoly analyzujúcej ekonomické aspekty vzájomných vzťahov s dôrazom na vzájomnú obchodnú výmenu a investície je vedúci programu Hospodárska politika Vladimír Benč. Spoločným iniciatívam na úrovni Európskej únie je venovaná tretia kapitola, ktorej autorom je Vladimír Bilčík, vedúci programu Európske štúdiá. Štvrtá kapitola z pera riaditeľa RC SFPA Alexandra Dulebu sa zameriava na bilaterálne vzťahy a spoluprácu v oblasti energetiky, vrátane otvorených otázok, ktoré sa týkajú rozdielneho prístupu obidvoch strán k využívaniu jadrovej energetiky. Témou piatej kapitoly je cezhraničná spolupráca a regionálne iniciatívy – autorom je vedúci programu Stredná a juhovýchodná Európa Tomáš Strážay. Záverečná šiesta kapitola obsahuje závery a odporúčania pre ďalší rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce, ktoré sú adresované zainteresovaným aktérom na Slovensku i v Rakúsku, členené prehľadne podľa tematického zamerania jednotlivých kapitol.