Postavenie SR v európskej a globálnej bezpečnostnej sfére (študijné texty)

Autori publikácie:
Dátum publikácie: 30. januára 2017

Zoznam publikácii

Postavenie SR v európskej a globálnej bezpečnostnej sfére 

Hlavným zámerom projektu bolo pripraviť publikáciu odborno-popularizačných študijných textov pre študentov, ale aj pre pedagógov so zameraním na európske a globálne témy súvisiace s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii a NATO. Zámerom bolo priblížiť verejnosti problematiku, s ktorou sa v bežnom živote stretávajú, ale v štandardnom učebnom procese sa daným témam venuje len okrajová pozornosť, respektíve takmer žiadna. Jedným zo základných cieľov teda bolo zvýšiť základnú informovanosť. Publikácia bola vydaná v ďaka podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Nadácii Konrada Adenauera v SR.

Publikáciu v PDF na stiahnutie