Výskumné programy

Obsahová štruktúra existujúcich výskumných programov RC SFPA je výsledkom nasledujúcich dvoch faktorov: 1) snahy budovať expertízu, ktorá pokrýva kľúčové otázky zahraničnej politiky Slovenskej republiky, a 2) inštitucionálneho vývoja RC SFPA od roku 1995.

RC SFPA vzniklo v roku 1995 s poslaním budovať nezávislú zahraničnopolitickú expertízu pre podporu verejnej diskusie o integrácii SR do EÚ a NATO. Programy Európske záležitostiMedzinárodná bezpečnosť boli zriadené ako prvé. Rozvoj regionálnej spolupráce v rámci V4, politika SR voči krajinám západného Balkánu a vzťahy s postsovietskymi krajinami východnej Európy sa ukázali ako kľúčové pre formovanie zahraničnej politiky SR pred i po vstupe SR do EÚ a NATO. Programy Stredná a juhovýchodná EurópaVýchodná Európa boli zriadené v druhej polovici 90. rokov. Programový rozvoj RC SFPA tak predbehol sformulovanie povstupových priorít zahraničnej politiky SR v rokoch 2003-2004 na vládnej úrovni, ktoré zadefinovalo vzťahy s krajinami západného Balkánu a východnej Európy ako prioritné pre zahraničnú politiku SR po dosiahnutí členstva v EÚ a NATO. Najmladším výskumným programom RC SFPA je Hospodárska a rozvojová politika, ktorý bol zriadený po začatí poskytovania Oficiálnej a rozvojovej pomoci SR v roku 2004.

Výskumné programy RC SFPA slúžia pre podporu verejnej diskusie a vzdelávanie odbornej i širšej verejnosti v SR o aktuálnych otázkach medzinárodných vzťahov, pre potreby rozvoja bilaterálnych i multilaterálnych vzťahov SR, pre prijímanie lepších zahraničnopolitických rozhodnutí, rovnako ako i pre zdieľanie reformných a rozvojových skúseností SR s ďalšími krajinami.

Vedecko-výskumná činnosť RC SFPA je v súčasnosti rozdelená do nasledujúcich piatich výskumných programov: