Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici (CBC01017)

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť manažment spoločnej SK-UA Schengenskej hranice, konkrétne:

1) zrýchliť vybavovací proces pri prekračovaní slovensko-ukrajinskej hranice;

2) skvalitniť odbornú prípravu policajtov, vrátane zvýšenia ich jazykových znalostí;

3) realizovať výskum a prieskum názorov cestujúcich i policajtov s cieľom zlepšiť výkon služby policajtov a skrátiť čakacie doby na hraničných priechodoch;

4) zaviesť moderné technológie do vzdelávacieho procesu policajtov;

5) inštalovať moderné technológie na monitorovanie situácie na hraničných priechodoch;

6) rozvinúť vzájomnú spoluprácu štátnych a neštátnych aktérov pre zlepšenie manažmentu spoločnej hranice a migrácie.

Projekt zahŕňa štyri kľúčové komponenty/iniciatívy:

1) obstaranie a inštalácia moderného technického zariadenia pre potreby monitoringu situácie na hraničných priechodoch a pre potreby vzdelávania policajtov;

2) realizáciu pilotných školení slovenských a ukrajinských policajtov v odborných témach i v jazykových kompetenciách;

3) realizáciu výskumu medzi cestujúcimi a policajtmi na hraničných priechodoch s cieľom zefektívniť vybavovacie procedúry;

4) realizáciu odborných konferencií a workshopov s cieľom odborne diskutovať o opatreniach na zlepšenie manažmentu hranice.


Partnerské dohody

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku – Zmluva, Dodatok1