O nás

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku bola založená v auguste 1993 ako otvorené nestranícke diskusné fórum o medzinárodných otázkach a zahraničnej politike Slovenskej republiky.

Jej hlavným cieľom je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike. Je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky. Svojou činnosťou chce aktívne prispievať k začleneniu SR do spoločenstva demokratických štátov a ich politických a bezpečnostných štruktúr.

Prostredníctvom svojich programov šíri objektívne informácie o medzinárodných vzťahoch z pôvodných zdrojov. SFPA združuje občanov rôznej politickej orientácie. Členstvo v SFPA je otvorené pre každého, kto je presvedčený o dôležitosti diskusií o problémoch zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov.

Publikačná a organizačná činnosť SFPA

Výskumné centrum SFPA (RC SFPA) v rámci svojej činnosti:

– poskytuje nezávislé odborné analýzy kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky;
– vydáva odborné periodické i neperiodické publikácie, ktoré slúžia k prehĺbeniu poznania v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR a slúžia ako zdroj kvalifikovaných informácií pre odbornú a laickú verejnosť;
– organizuje odborné podujatia a podieľa sa na medzinárodnej vedeckej spolupráci v oblasti výskumu medzinárodných vzťahov a bezpečnosti;

Medzi významné periodické publikácie patria napríklad štvrťročník International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, Ročenka zahraničnej politiky SR, internetový časopis Zahranicnapolitika.sk a iné. Všetky publikácie sú dostupné v sekcii PUBLIKÁCIE.