Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo

Projekt Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo sa primárne zameriava na zvýšenie účasti mladých lídrov na správe vecí verejných prostredníctvom ich systematického vzdelávania metódou neformálneho vzdelávania smerom  k občianskemu aktivizmu a občianskej zodpovednosti pre blaho lokálnej komunity.

Cieľom projektu je vzdelávanie a budovanie kapacít zodpovedných a aktívnych mladých občanov a občianok v autonómnej oblasti Gagauzsko a vytvorenie podmienok pre formulovanie a implementáciu požiadaviek v kontexte tvorby politík a reforiem týkajúcich sa mládeži. Medzi základné aktivity zaraďujeme pokračovanie úspešného formátu pre neformálne vzdelávanie mladých lídrov v Gagauzsku, tzv. GYLP (Gagauzian Youth Leadership Program). Druhým cieľom projektu je vytvorenie platformy, ktorej úlohou bude identifikovať najpálčivejšie problémy mládeže v Gagauzsku a zároveň prijímať adekvátne stratégie na ich riešenie a predkladať ich lokálnym rozhodovacím orgánom, resp. relevantným aktérom v danej problematike.

Projekt je financovaný zo zdrojov SlovakAid.