Hospodárska a rozvojová politika

Výskumný program Hospodárska a rozvojová politika je komplexným a prierezovým programom, ktorý sa zameriava na výskum a analýzu jednak hospodárskej politiky Slovenskej republiky, krajín Vyšehradskej štvorky, EÚ, západného Balkánu, východnej Európy s dôrazom na Ukrajinu, Moldavsko a Rusko, regionálnu politiku a regionálny rozvoj na nadnárodnej, národnej i regionálnej úrovni, cezhraničnú spoluprácu, hospodársku a kohéznu politiku EÚ, ako aj rozvojovú politiku a jej dopady/efekty tak samotnej Slovenskej republiky, ako aj krajín V4, či EÚ resp. EÚ ako celku. Významnou súčasťou programu je organizácia odborných podujatí, publikačná činnosť, ako aj vzdelávanie a práca s verejnosťou.