Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou (SIBSU)

 

O projekte:

Spoločná hranica s dĺžkou iba 97 km nie je len hranicou dobrých a dôveryhodných susedov, Slovenska a Ukrajiny, ale je aj vonkajšou hranicou EÚ. O to dôležitejšie je tieto dobré vzťahy kultivovať, vzájomne sa učiť a intenzívne spolupracovať. Preto sme sa rozhodli projekt SIBSU (Safe and Inclusive Border betwen Slovakia and Ukraine) implementovať a do diskusie zapojiť okrem ľudí z hranice aj širšie skupiny, miestne komunity a expertov z oboch strán hranice. Chceme inšpirovať, prinášať nové partnerstvá a pokračovať v dobrej spolupráci, v dobrom manažmente hranice a v neposlednom rade prispieť k približovaniu sa Ukrajiny k Európskej únii.

Našim cieľom je transfer slovenského know-how a výmena tých najlepších skúseností medzi hraničnou políciou a colnými správami Slovenska a Ukrajiny. Budeme sa snažiť prispieť k zvyšovaniu povedomia verejnosti, pochopeniu problémov a ich riešení v prihraničných regiónoch na oboch stranách „hraničnej čiary“ a v neposlednom rade vložiť aj svoj kúsok do mozaiky budúceho integrovaného manažmentu spoločnej hranice . Pozrieme sa na hranicu aj očami vedcov, analytikov, sociológov a spracujeme komplexný obraz o vplyve hranice na sociálno-ekonomický rozvoj pohraničných regiónov, ako aj predstavíme príležitosti na cezhraničnú spoluprácu na rôznych úrovniach.

To všetko sme vtlačili do 3 hlavných komponentov a 8 aktivít projektu SIBSU:

A) Bezpečná hranica

  1. zrealizujeme tematické okrúhle stoly slovenských a ukrajinských príslušníkov hraničnej polície a colnej správy na 12 rôznych tém. Výstupom budú aj manuály pre ukrajinských kolegov na dané
  2. uskutočníme výmenné pobyty pre slovenských (na Ukrajine) a ukrajinských (na Slovensku) príslušníkov hraničnej polície a colnej správy a pripravíme študijný pobyt (zmiešaná skupina) v Nórsku
  3. Na oboch stranách zorganizujeme kurzy krízovej komunikácie a zvládanie konfliktu pre predstaviteľov hraničnej polície a colnej správy
  4. podporíme jazykovú vybavenosť 80 príslušníkov hraničnej polície a colnej správy prostredníctvom tzv. crash-kurzov ukrajinského jazyka pre Slovákov, kurzy slovenčiny pre Ukrajincov

B) Inkluzívna hranica

  1. okrem otváracej a záverečnej konferencie, budeme organizovať verejné prednášky a stretnutia so žiakmi a študentmi, poskytneme priestor na priamu skúsenosť s hranicou novinárom, vstupovať v médiách a promovať projekt a jeho aktivity a témy na sociálnych sieťach
  2. prinesieme spoločné workshopy hraničnej polície a colnej správy z oboch strán hranice s miestnymi a regionálnymi zástupcami, verejnosťou v prihraničných regiónoch, t.j. s ľuďmi, ktorých sa hranica bytostne týka

C) Kooperatívna hranica

  1. Výmena poznatkov a transfer know-how, ktorý bude slúžiť na zlepšenie plánovania cezhraničnej spolupráce, prostredníctvom publikovania kníh, policy paperov a krátkych policy-briefov a odbornou prezentáciou a diskusiou na konferencii
  2. budovanie kapacít prípravou odborníkov na cezhraničnú spoluprácu na Slovensku a na Ukrajine

Projekt SIBSU zjednoduší dialóg medzi zástupcami hraničnej polície a colnej správy, medzi nimi a prihraničnými obcami, a expertnou komunitou. Prispeje k lepšiemu pochopeniu hranice, práce na hranici, vplyvov hranice. Zakomponovaním edukačných prvkov prispeje z dlhodobého hľadiska aj k lepšiemu plánovaniu, rozhodnutiam a spolupráci.


Aktuality

kliknutím na odkaz sa dozviete viac 👇

Otváracia konferencia, 30. marec 2021 (udalosť)